|   | 

Dofinansowanie unijne na przedszkola i żłobki

O miejsce w przedszkolu czy żłobku łatwo nie jest. Dzięki dofinansowaniom z Funduszy Europejskich miejsc jednak z roku na rok jest coraz więcej. W Polsce wciąż dostęp do edukacji przedszkolnej pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze gorzej jest w przypadku opieki nad maluchami poniżej 3. roku życia. Liczba placówek stopniowo rośne, a ich oferta jest coraz atrakcyjniejsza. Wynika to przede wszystkim ze wsparcia ze strony Funduszy Europejskich.

Dotacje są udzielane przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc w nowych lub już istniejących przedszkolach bądź placówkach opieki nad dziećmi do lat trzech. Szczególnie wspierane są lokalizacje ze słabym dostępem do tego typu usług. Pod uwagę brane są również trendy demograficzne. Poza tym placówka musi działać przez okres minimum dwóch lat od momentu zakończenia realizacji projektu, choć oczywiście lepiej byłoby gdyby nie zniknęła ona z map przez wiele lat. W poszczególnych rejonach są dość duże różnice w zakresie udzielanego wsparcia, warto więc wcześniej zapoznać się nieco bliżej z dokumentami. Podstawowe rodzaje wydatków związanych z rozwojem lub uruchomieniem placówki edukacji przedszkolnej to m.in.:

- adaptacja pomieszczeń - dostosowanie ich do potrzeb dzieci, także niepełnosprawnych, do tej kategorii zalicza się również zagospodarowanie najbliższego otoczenia przedszkola: placu zabaw czy piaskownicy; dopuszczalna jest w niektórych przypadkach budowa całego budynku,
- wyposażenie placówki - zalicza się tutaj koszta techniczne i edukacyjne; do pierwszych nalezą przedmioty niezbędne do funkcjonowania placówki (w tym zaplecze kuchenne), a do drugich pomoce logopedyczne, sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych oraz kredki, farby itd.,
- koszty pośrednie na etapie realizacji projektu, a więc obsługa księgowa czy koordynowanie budową; niekiedy można tu zaliczyć również koszty przygotowania nauczycieli,
bieżące funkcjonowanie - w pierwszym okresie działania nowej placówki można uzyskać też wsparcie na koszty bieżące, na okres zazwyczaj do 12 miesięcy.

 

 

W większości województw nie ma ograniczeń co do wielkości dotacji. W niektórych wprowadzono natomiast minimum wielkości projektu. Część regionów ograniczyła wysokość środków przeznaczonych na budowę placów zabaw. Dotację można także uzyskać na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej przez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych bądź podniesienie ich jakości. Należy jednak jednocześnie zwiększyć ilość dostępnych miejsc. Dofinansowanie udzielane jest na pokrycie wydatków pozwalających na realizację zajęć:

- edukacyjnych rozwijających takie kompetencje kluczowe jak - matematyczne czy związane z językami obcymi,
- edukacyjnych rozbudzających kreatywność dzieci i ich umiejętności społeczne,
- kompensacyjno-wyrównawczych, specjalistycznych np. terapeutycznych, psychologicznych czy logopedycznych.

Dofinansowane mogą zostać także działania dla wychowawców i nauczycieli:

- szkolenia doskonalące oraz kursy zawodowe,
- studia podyplomowe oraz szkolenia kaskadowe,
- budowa i moderowanie sieci samokształcenia i współpracy nauczycieli,
- współpraca z ośrodkami specjalistycznymi np. ośrodkami szkolno-wychowawczymi

Zapewnienie w placówkach opieki nad małymi dziećmi odpowiedniej ilości miejsc ma ogromny wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy. Dlatego też w zdecydowanej większości programów regionalnych wyodrębniono osobno dotacje na uruchamianie placówek opieki nad dziećmi, które nie ukończyły jeszcze trzeciego roku życia. Mogą mieć one różne formy, od klasycznego żłobka, przez klub dziecięcy, aż po nianię. Dofinansowanie dotyczy bowiem tworzenia nowych miejsc w działających aktualnie podmiotach opieki nad dziećmi oraz tworzenie całkiem nowych placówek wraz z dofinansowaniem ich działalności przez początkowy okres funkcjonowania. Na wsparcie mogą także liczyć inicjatywy mające na celu stworzenie żłobków lub klubów dziecięcych działających przy zakładach pracy, w szczególności w rejonie cechującym się znaczną koncentracją zakładów pracy m.in. strefy ekonomiczne lub parki naukowo-techniczne.

 

Zobacz również

E-mail: sugestia@adssupport.pl

ADSSupport to portal wielotematyczny, na którym znajdziesz szereg cennych porad, informacji i artykułów z różnych dziedzin życia. Zapraszamy!